MÁTE ZE STRÁNEK NĚJAKÝ UŽITEK?
SDĚLTE TUTO ADRESU I SVÝM ZNÁMÝM!

SPOTŘEBITELÉ (i Česká pošta) - poradna, stížnosti

6. prosince 2012 v 18:25 |  Spory
OMBUDSMAN ČESKÉ POŠTY:

- o výsledku či dalším postupu budete informování do 30-ti dnů
- používejte pouze v těchto případech:
... pokud nejste spokojeni s výsledkem reklamačního řízení, s vyřízením stížnosti či dotazu, které byly podané na pobočce, tel. v call centru či e-mailem na info@cpost.cz a neuspěli jste poté ani s opakovanou žádostí na ředitelství daného regionu:
... nebo máte-li zajímavý námět na zlepšení služeb České pošty

(rychlejší je ale e-mail na vedoucí hlavní pošty - např. v Jihlavě: krivska.silvie@cpost.cz)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

POSÍLEJTE PODNĚTY KE KONTROLE:
- nejen kvůli pochybné jakosti, ale i v případě klamavé obchodní praktiky, což je např. protizákonná klamavá (lživá) reklama!

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) - ohledně potravinářských, zemědělských a tabákových výrobků (včetně doplňků stravy):

Státní energetická inspekce (SEI) - pokud vám SVJ neprávem málo topí nebo ohřívá vodu:
Další kontakty dle krajů - např.:
http://www.cr-sei.cz/uzi-pro-jihomoravsky-kraj-a-kraj-vyso-ina.html - Územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a pro Kraj Vysočina

Česká obchodní inspekce (ČOI) - na ostatní zboží a služby, zde i odkazy na případné další úřady pro specifické zboží a služby:
podatelna@coi.cz - e-mail
------------------------------

DTEST:

http://www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/add/ - na žádost zašlou e-mailem ke stažení ve 14 dní platném odkazu vzor jakékoli právní písemnosti (předžalobní výzva, ...) - čili stáhnout si ho v daném termínu, dokud je odkaz platný

Spotřebitelské sdružení dTest rovněž vydává časopis o testování kvality výrobků, jehož jedno ukázkové starší číslo můžete zdarma získat - viz článek v rubrice Věci:

--------------------------------

SOS - SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ:

http://www.asociace-sos.cz/poradenstvi/ - poradna@asociace-sos.cz nebo osobně

--------------------------------

PENIZE.CZ:


-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Konkrétní příklad z praxe:

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ:

kontrola praha (kontrola.praha@szpi.gov.cz)
Zpráva o výsledku kontroly P1359/2014
26. 11. 2014, 16:24:51

Zpráva o výsledku kontroly

Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (dále SZPI) inspektorátem v Praze byl přijat Váš
podnět, zaevidovaný pod č.j. SZPI/AT104-1/2014/P1359. Podnět se týkal nekalých obchodních
praktik při nabízení doplňků stravy vyráběných spol. Joalis a distribuovaných spol. Economy Class Company.
Na základě Vašeho podnětu proběhla kontrola v provozovně společnosti JOALIS s.r.o. na adrese
Krásný život 495, Stará Huť se zaměřením na informace uváděné na webových stránkách. V době kontroly proběhla kontrola webových stránek http://www.joalis.eu/cs-CZ/ , které společnost provozuje. Při kontrole bylo zjištěno, že na předmětných webových stránkách je rovněž umístěn eshop.
Po jeho rozkliknutí jsou však webové stránky přesměrované na http://www.joalis.cz/, jejichž
vlastníkem je společnost Economy class company s.r.o. Současně je zde umístěn e-shop určený pro země, ve kterých kontrolovaná osoba nemá zastoupení. Uvedený e-shop je v anglickém jazyce. Následně byla provedena kontrola v sídle společnosti ECONOMY CLASS COMPANY s.r.o. na adrese Na výhledech 1234/8, Praha. Při kontrole byla provedena kontrola webových stránek http://www.joalis.cz/.
Na základě námi provedených kontrol byly z webových rozhraní obou kontrolovaných subjektů
odstraněny informace připisující nabízeným doplňkům stravy zvláštní charakteristické vlastnosti, které ve skutečnosti mají všechny podobné potraviny a dále tvrzení, která nebyla podložena žádnými vědeckými poznatky nebo důkazy. Současně byla na uvedených webových rozhraních zjištěna nepovolená léčebná a zdravotní tvrzení, která byla postupně také odstraněna. V tuto chvíli by tedy měla být veškerá tvrzení týkající se tzv. holografických vlastností nabízených doplňků stravy z webových stránek odstraněna.
Za uvedené nedostatky bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení ve věci uložení
pokuty.
Děkujeme Vám za Váš podnět a za zájem o eliminaci nepodložených informací z internetu.
S pozdravem
Ing. Petr Cuhra

ředitel inspektorátu

-----------------

VYJÁDŘENÍ ECONOMY CLASS COMPANY K VÝŠE UVEDENÉMU:

Ing. Marika Kocurová- ECC (m.kocurova@joalis.cz)
Dnes 16. 12. 2014, 16:47:37

V tuto chvíli nás žádný kontrolní úřad neshledal vinným z klamání spotřebitele. Byli jsme pouze upozorněni na nutnost reformulace a stažení některých nepovolených textových formulací na webových stránkách. To, že jsou některé formulace a tvrzení z legislativního hlediska nepovolené, neznamená, že jsou lživé.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Ing. Marika Kocurová
Economy Class Company s.r.o.
Na Výhledech 1234/8
100 00, Praha 10

mob.: 733 196 377
email: m.kocurova@joalis.cz

------------------------------------------------------------

PRÁVNÍ DEFINICE KLAMAVÉ REKLAMY - NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Č. 89/2012 Sb.:


§ 2976
(1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.
(2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména
a) klamavá reklama,
b) klamavé označování zboží a služeb,

§ 2977
(1) Klamavá reklama je taková reklama, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob.
(2) Při posuzování, zda je reklama klamavá, se přihlédne ke všem jejím výrazným znakům. Zvláště se přihlédne k údajům, které reklama obsahuje ohledně
a) dostupnosti, povahy, provedení, složení, výrobního postupu, data výroby nebo poskytnutí, způsobilosti k určenému účelu, použitelnosti, množství, zeměpisného či obchodního původu, jakož i podrobnějšího vytčení a dalších znaků zboží nebo služeb včetně předpokládaných výsledků použití nebo výsledků a podstatných znaků provedených zkoušek či prověrek.

§ 2978
(1) Klamavé označení zboží nebo služby je takové označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služba pocházejí z určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristický znak nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, na obalu, obchodní písemnosti nebo jinde. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo.

§ 2979
(1) Způsobilost oklamat může mít i údaj sám o sobě správný, může-li uvést v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn.
(2) Při posouzení klamavosti se přihlédne rovněž k dodatkům, zejména k použití výrazů jako "druh", "typ", "způsob", jakož i k výpustkám, zkratkám a celkové vnější úpravě.

§ 2988
Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

------------------------------------------------------------

NÁROK NA VRÁCENÍ PENĚZ V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ KLAMAVÉ REKLAMY INSPEKCÍ:

---------- Původní zpráva ----------
Od: Poradna dTest <dtest@dtest.cz>
Datum: 1. 12. 2014 12:27:04
Předmět: Re: Možnost vrácení peněz za spotřebovaný výrobek

Dobrý den,

děkujeme Vám za využití online poradny časopisu dTest.

Vzhledem k tomu, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) shledala, že jednáním obchodníka došlo opravdu k porušení zákona, došlo tak ze strany podnikatele vůči Vám k bezdůvodnému obohacení. Případný nárok však musíte vymáhat po podnikateli, dozorový orgán SZPI, jej za vás vymoci nevymůže, neboť jak jste správně uvedla, ve vztahu k podnikateli se jedná o správní řízení, kde se jedná právní kvalifikaci správního deliktu, nikoli o vymáhání soukromoprávních nároků.

Bezdůvodné obohacení je charakterizováno v § 2991 zákona č. 89/2012, občanský zákoník takto: "Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil." Vašemu právu požadovat vrácení peněz tedy odpovídá povinnost prodávajícího přijaté peněžité plnění vrátit. V příloze proto naleznete vzor výzvy k vydání bezdůvodného obohacení, přičemž výzvu zašlete podnikateli doporučeně a s dodejkou, neboť se jedná o prokazetelný způsob zaslání.

Výzvu nezapomeňte patřičně odůvodnit závěry SZPI. To, zda jste výrobek spotřebovala či nikoli, nehraje ve Vašem případě roli,mohla jste jej např. spotřebovat v dobré víře v průběhu správního řízení atp. Jediné, co potřebujete prokázat je nákup výrobku u podnikatele.

Jestliže na výše uvedenou výzvu prodejce nebude reagovat, doporučujeme zaslání předžalobní výzvy a to stejným způsobem, jejíž vzor naleznete opět v příloze. V případě, že ani i přes zaslání předžalobní výzvy nebude obchodník reagovat, nezbývá jiná možnost než nároky požadovat cestou občanského soudního řízení.

Věříme, že Vám tato informace pomůže. V případě potřeby další konzultace kontaktujte prosím naši poradenskou linku na telefonním čísle 299 149 009.

S přáním příjemného dne
Časopis dTest
objektivně * nezávisle * bez reklam
dTest, o.p.s.
Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 - Vršovice
www.dtest.cz, dtest@dtest.cz
tel.: 241 404 922

Upozornění:
Rady a postup navržený poradcem odráží Vámi popsaný skutkový stav věci a s ohledem na tuto skutečnost dTest nenese odpovědnost za případný neúspěch navrženého řešení. Poradenství poskytované dTestem nemůže nahradit odbornou pomoc advokáta. Online poradenství se řídí Pravidly spotřebitelského poradenství, které naleznete na www.dtest.cz.

Jednací číslo Vašeho dotazu je 19142/SB
----------------
C) JAK ŽÁDAT O VRÁCENÍ PENĚZ ve třech krocích:

Pokud nepomůže daný krok, postupujte dle kroku následujícího:

1) Výzva k vydání bezdůvodného obohacení - nejlépe doporučeně s dodejkou (lze i e-mailem s potvrzením o přečtení)
2)Předžalobní výzva - nejlépe doporučeně s dodejkou (lze i e-mailem s potvrzením o přečtení) - lhůta k plnění musí být min. 7 dnů
3) Žaloba k soudu - občanské soudní řízení - Návrh na vydání platebního rozkazu, POZOR! Pokud jste předtím nezaslali předžalobní výzvu ad 2), nemusí vám soud přiznat náhradu nákladů soudního řízení, i když vyhrajete!!!

P. S. Kdyby vám kvůli tomu volali, tak řekněte, že se o tom s nimi budete bavit pouze písemně, že vám to poradil váš právník (mohli by vás nějak ukecávat!).

---
VZOR ad 1) s vlastnoručním podpisem dole, v textu vyjmenovat názvy příloh, vzor platí pro to, co bylo zaplaceno od 1. 1. 2014 (dle Nového občanského zákoníku)

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Název firmy

Adresa firmy

Město, datum (odkud a kdy to posíláte)

Výzva k vydání bezdůvodného obohacení

Vážení,
dne ….. jsem s Vaší společností uzavřel/a kupní smlouvu nákupem Vašich výrobků.....(jakých, kde).

SZPI Vás ale shledala vinnými porušením zákona klamavou reklamou (viz příloha č. 1), týkající se .........
Vzhledem k tomu, že jsem si přípravky zakoupila jen na základě této reklamy, kterou inspekce shledala jako lživou, byla platba provedena bez právního důvodu a Vaše společnost se tak na můj úkor obohatila. Vyzývám Vás tedy v souladu s § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku k vrácení bezdůvodného obohacení ve výši ...Kč na číslo mého účtu ........., a to nejpozději do 7 dnů od doručení této výzvy. Viz § 2991 zákona č. 89/2012, občanský zákoník: "Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.".
Zakoupené výrobky jsem již spotřeboval/a v dobré víře před zjištěním Vašeho pochybení.


S pozdravem
Vaše jméno a příjmení
..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
1. Kopie Zprávy o výsledku kontroly SZPI
2. Kopie potvrzení mé platby za Vaše výrobky

-----

VZOR AD 2)

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Název firmy

Adresa firmy

Město, datum (odkud a kdy to odesíláte)

Předžalobní výzva

Vážení,
dne ….. jsem s Vaší společností uzavřel/a kupní smlouvu nákupem Vašich výrobků..............(jakých, kde).

SZPI Vás ale shledala vinnými porušením zákona klamavou reklamou (viz příloha č. 1), týkající se ............

Vzhledem k tomu, že jsem si přípravky zakoupila jen na základě této reklamy, kterou inspekce shledala jako lživou, byla platba provedena bez právního důvodu a Vaše společnost se tak na můj úkor obohatila. Zakoupené výrobky jsem již spotřeboval/a v dobré víře před zjištěním Vašeho pochybení.

Vzhledem k tomu, že jste do dnešního dne nesplnili Vaši zákonnou povinnost a nevrátili
zaplacenou finanční částku podle výzvy k vydání bezdůvodného obohacení, kterou jsem vám zaslal/a dne ……, Vás vyzývám, abyste
částku ……. Kč zaslali na číslo mého účtu .............., a to nejpozději do …….(zvolte přiměřené datum, např. měsíc od data, kdy to odesíláte, dle zákona to musí být min. 7 dnů). V opačném případě budu nucen/a se se svým nárokem obrátit na soud s návrhem na vydání platebního rozkazu, což Vám po ukončení soudního řízení v můj prospěch přinese další náklady na zaplacení mých soudních výdajů.
Tento dopis považujte současně za výzvu ve smyslu § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963
Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Předem děkuji za kladné vyřízení.

vaše jméno a příjmení
..............................................
(váš vlastnoruční podpis v případě zaslání klasickou poštou či při osobním předání)

Přílohy:
1. Kopie Zprávy o výsledku kontroly SZPI
2. Kopie potvrzení mé platby za Vaše výrobky

(Při osobním předání:)
Potvrzuji převzetí: název firmy, jméno a příjmení odpovědného zástupce druhé strany a vlastnoruční podpis (na vaši kopii)

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

TIP:

Vyberte si PENÍZE ZDARMA - 300 Kč i víc zdarma ihned a další za doporučení:

150 KČ OD EQUA BANK - za založení běžného účtu na kód - výdělek neomezen A VÝBĚRY KARTOU ZDARMA ZE VŠECH BANKOMATŮ VŠECH BANK V ČR!!!
 


Komentáře

1 zadarmomat zadarmomat | 28. prosince 2014 v 22:24 | Reagovat

Za 15 let na trhu na tom obě propojené firmy vydělaly ke 100 milionům Kč - viz justice.cz - hledat firmy dle názvu - dole bude odkaz Sbírka listin - v nich jsou roční účetní závěrky.

2 Zadarmomat Zadarmomat | 2. prosince 2015 v 18:30 | Reagovat
3 zadarmomat zadarmomat | 20. dubna 2017 v 10:21 | Reagovat

Tak pí Křivská už ředitelku pošty v Jihlavě prý nedělá, ale stačí tam zaťukat a zjistit email na nového ředitele pro nejrychlejší způsob řešení problémů nebo jen zjistit jeho jméno na dveřích nahoře v patře - email se bude jistě tvořit stejným způsobem.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.